Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling og indkomne forslag

Generalforsamling den 19. marts 2023

Indkommet forslag:

Fra Verny Jensen:

Stop rygning i vores salon i Fiskerhytten.
Skal træde i kraft efter sidste udlån 2023.


--------------------------------------------------------


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fiskerhytten

Vestre Havnevej 7, 4600 Køge 

19. marts 2023, kl. 11.00


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsfremlæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse:

     Kasserer – Jonny Jarndorf genopstiller

     Bestyrelsesmedlem – Dan Ingemann genopstiller
     Bestyrelsesmedlem for 1 år – i stedet for Brita Madsen, som er udtrådt
     2 suppleanter – 1 for 1 år og 1 for 2 år

 6. Valg af 2 bilagskontrollanter – Anitta og Joan genopstiller
 7. Fastsættelse af medlemsindskud og næste års kontingent
 8. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 5. marts 2023 kl. 16.00 – enten på mail til Stinne Larsen, stinnes@youmail.dk, eller afleveres i postkassen i messen. Evt. forslag offentliggøres 8 dage før generalforsamlingen på opslagstavlen og hjemmesiden.


Husk at medlemskontingent på 500,00 kr. skal være betalt, dels for at bibeholde medlemskab, og dels for at kunne deltage i generalforsamlingen.


Medlemskontingent skal betales til AL-Bank konto 5368 0000240794. Kan også betales kontant i Hytten til Jonny eller Dan, når de er til stede.


Der er spisning – Gullashsuppe – efter generalforsamlingen til en pris af 50 kr. – der kommer opslag i messen.

Tilmelding til spisning i Fiskerhytten eller til et bestyrelsesmedlem senest 10. marts 2023


VEL MØDT

21. februar 2023
BESTYRELSEN---------------------------------------------------------


Generalforsamling d. 24/4 - 22

- Indkomne forslag:

 Fra Bruno Jensen:" Ang. forbehold Åhavnen 1 vil jeg gerne have det bliver taget op og bliver ophævet.    Går ud fra det bliver drøftet til G.F.                        

Der er indkommet 2 ønsker om at få ordet ordet efter Bestyrelsens beretning.

Generalforsamling 31.10.2021

– indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen:

Forslag fra bestyrelsen:

Behandling af klager:

Klager stilles skriftligt, kun til bestyrelsen, dvs. ikke på opslagstavlen.
Klager behandles snarest muligt af bestyrelsen og besvares direkte.
Henvisning til behandling af klager i bestyrelsesreferater sker med anonymitet.

Bestyrelsens forslag vedr. rengøring er blevet præciseret i forhold til tidsramme for at køre ændring som forsøgsordning – så det tages op ved generalforsamling i 2023.

Forslaget med præcisering er vedlagt herunder.

Der er ikke indkommet yderligere forslag.

Der er indkommet 5 ønsker om at få ordet efter bestyrelsens beretning.

23. oktober 2021

Bestyrelsen

Nedenstående forslag var også vedlagt indkaldelse til  generalforsamling - er opdateret jvf. ovenfor.

Forslag fra bestyrelsen vedr. rengøring. 

Ændring af rengøringsturnus.

Pt. er det sådan, at rengøring går på skift mellem medlemmerne (med undtagelser), og der er mulighed for at betale sig fra det ved at få en anden til at gøre det for 150 kr.

Bestyrelsen vil bede generalforsamlingen diskutere vores ide:

At finde en mindre gruppe af personer, som mod betaling fra foreningen vil påtage sig rengøringen på skift – samme beløb 150 kr.

Dette vil medføre en forhøjelse af kontingentet på 100 kr. pr. år, som dækker denne ordning

Ordningen og kontingentforhøjelse ville træde i kraft 1.1.2022.

Ordningen ville medføre, at:

a: Vi er ude over at skulle lave løbende opdatering af rengøringslisten

b: Vi er fri for “bøvlet”, når nogle glemmer deres rengørings-uge

c: Hvis man synes det er for dyrt - med den ekstra “hund” - kan man blot meddele  ”rengøringsgruppen” at man gerne vil gøre rent - en nærmere aftalt uge/eller flere - så får man 150,00 kr. for det pr. gang

Vi kunne køre det som en forsøgsordning - og så tage det op igen til generalforsamling i 2023.

Referat af Generalforsamling

Generalforsamling Fiskerhytten

Søndag den 24. april 2022, kl. 11.00

REFERAT

Pkt. 1 Valg af dirigent

- Jens Nyborg valgt som dirigent
- 2 stemmetællere, Elsebeth og Malene, og
  referent, Joan, valgt

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning v/ Frank Jørgensen:

Startede Generalforsamlingen med 1 minuts stilhed for 2 medlemmer der ikke er mere:
Solveig Neerup (Fru Havdrup) og Peter Petersen (Peter Blik)

Orienterede herefter om retssagen, medlemsmøde og karantæne af et medlem

Bestyrelsen undersøger nye tiltag for fremtidigt energiforbrug (Dan Ingemann og Jonny Jarndorf er ankermænd)

Huslejestigning på 2% årligt undersøges (Jonny Jarndorf er ankermand)

Den nye rengøringsordning kører fint

Møde m/ Carlsberg har været positivt. Bl.a. vil de sponsere nyt klæde til billardet - endvidere diverse kontantbeløb de næste 3 hhv. 4 år og gavepakker til arrangementer

Pkt. 3 Regnskab

Stinne Larsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt
- Dog havde et medlem anmærkning til bilagskontrollanter.  (Der var kun en, da den anden var syg)

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret

Jonny Jarndorf undersøger pt om det er nødvendigt at vi er momsregistrerede

Pkt. 4 Indkomne forslag

Bruno Jensen ønsker at bestyrelsen arbejder på at få ophævet påbuddet til Fiskerhytten om max. antal fester med musik udefra - Bestyrelsen vil gå videre med dette

Pkt. 5 Valg til bestyrelse 

Formand Frank Jørgensen genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår Stinne Larsen

- Stinne Larsen blev valgt som ny formand

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

- Brita Madsen og Christell Petersen blev valgt

Valg af suppleanter:

- Lars Pedersen (Rødbeden) blev valgt for 2 år og

- Mille Falk Kofod blev valgt for 1 år

Pkt. 6 Valg af bilagskontrollanter

- Anitta Holde og Joan Zahle Hammeken genvalgt

Pkt. 7 Fastsættelse af medlemsindskud og kontingent

OK uændret

Pkt. 8 Eventuelt

Flere kommentarer fra medlemmer, bl.a.:

Vedrørende uopfyldt ønske om medlemsmøde, undren vs. klage, karantæne til medlem – med efterfølgende diskussion.

Glemt at se på budget – afklaret ved formanden

Brev fra medlem til bestyrelsen med ros

Jonny Jarndorf fik ordet – kom med en opfordring til at give den nye bestyrelse en chance, bestyrelsen består af frivillige, som alle gør deres bedste.

Opfordring til medlemmer der ikke er tilfreds med bestyrelsens arbejde bør overveje deres medlemskab.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Herefter takkede formand Stinne den afgående formand Frank Jørgensen for hans store arbejde i bestyrelsen og for foreningen.

24.4.2022

Referent: Joan Hammeken
Dirigent: Jens Nyborg

Referat fra ordinær Generalforsamling 
d. 31/10 - 21 i Fiskerhytten

(Udsat siden marts 2020 - pga. Corona )

Fungerende formand Frank Jørgensen bød velkommen:
GF - 21      Velkomst!            

Inden vi går i gang med dagsordenen, vil jeg starte med at byde alle velkommen.  

Det er rart at se at så mange er mødt op - så velkommen til jer alle.

Desværre er der siden sidste GF gået 7 medlemmer bort:  

Og det er: Peter Holger Nielsen/Peter smed - Benny Zahle Madsen - Erik Herman Hansen - Gitte Frost - Kurt Nielsen - Torben Pedersen og John Gregersen/Plys.

Jeg vil derfor bede jer om at rejse jer - så vi sammen kan holde 1 min. stilhed - for at mindes dem som ikke er her længere.

Dagsorden:

Og så går vi til Dagsordenens første pkt.

Og bestyrelsen vil foreslå Jonny Jarndorf, fordi vi i dag har brug for en dirigent, der har prøvet det før, og som  har erfaring med og kendskab til - vedtægterne og øvrige procedurer.

Pkt. 1
Dirigent    : Johnny Jarndorf
Ref.          : Anitta Holde
St.tællere : Ann og Elsebeth

Dirigenten startede med at konstatere at GF. var lovligt og rettidigt indkaldt - og efterfølgende blev det gjort op at der var 53 fremmødte medlemmer samt 10 lovlige fuldmagter - altså i alt 63 stemmeberettigede. Derefter gav Dirigenten ordet til ff. Frank Jørgensen:

Pkt. 2 
Bestyrelsens beretning : GF. 31/10 - 2021 v/FJ:

Det har jo på mange måder været en turbulent tid.

Coronaen har sat sig dybe spor - ikke kun i Fiskerhytten, men i hele landet - ja, i hele verden.
 

Som følge af det har Bestyrelsen - først den gamle og efterfølgende den nye - gjort alt hvad der står i vores magt for at sikre at ingen medlemmer ska’ blive smittet i Fiskerhytten.  

Jeg ka’ bare huske at jeg tænkte - da alt det her tog fart, nærmest fra den ene dag til den anden - at ingen af vores medlemmer skulle havne i en respirator - pga. manglende forholdsregler i Hytten.

Og det har faktisk betydet at vi under hele forløbet har været på forkant med udviklingen.

Vi har investeret i berørings-fri sanitet på alle vores toiletter - håndsprit på alle borde, samt løbende hængt inf. op i Hytten - så alle har vidst, hvad de har at forholde sig til.

Ligeledes har vi haft gode medlemmer, til at vaske kontaktflader af hver 2. dag, de første mange mdr. af epidemien: I Messen, på øl-automaten, dørhåndtag, stolerygge, borde, billard-køer og kugler - Altsammen for at holde smitten fra dørene.     

Og det er da også med nogen stolthed og med endnu større glæde at vi kan konstatere at det er lykkedes:

Forstået på den måde - at vi i talende stund har undgået smitteudbrud i Hytten. Specielt når man tænker på at der har været udbrud så tæt på som i Marinaen og Kulturhuset.

Men nu skal det jo ikke gå op i corona det hele.

Selvom bestyrelsen i april md. blev halveret har vi jo ikke ligget på den lade side.

Der er blevet brugt megen tid på at vedligeholde Hytten:

Vi har fået

-        Hovedrenoveret hele Messen af prof. malere.

-        Renoveret vores flagstang og skiftet fundamentet ud.

-        Fået ny vimpel med vores logo på, samt ny flot stensætning omkring flagstangen.

-        Hækken er blevet klippet ned - og fejet sammen og kørt bort.

-        Nye hjemmesyede gardiner og måtter i Salon samt Messe.

-        Vedligeholdt terrasserne samt pyntet op med krukker og blomster.

-        Ligesom der også i Messen er blevet shinet op med nye duge og div. blomsteranretninger.

Her skal jeg kraftigt understrege, at det kun har kunnet lade sig gøre fordi så mange frivillige medlemmer har meldt sig under fanerne - ikke kun til de almindelige arbejdsdage - men i høj grad også til selvvalgte arbejdsprojekter, som vi ikke har nået på arbejdsdagene.

Så en stor tak til alle som deltog og alle som bidrog.

Som tidligere nævnt blev bestyrelsen halveret i april md.

Så det skal jo også have et par ord med på vejen:

Kort fortalt - og på det helt overordnede plan handler det om opstået uenighed ift. fortolkning af forsamlingsreglerne - som det også fremgår af best. møderne og referaterne fra hhv. d.15/3 samt 7/4.

Altså brug af Salonen som “Ventesal” når Messen var optaget af de 5prs. der måtte være der - mens
forsamlingsloftet var på 5 personer.
Men det vender vi tilbage til.

Efter bestyrelsens beretning vil medlemmerne få mulighed for at stille spørgsmål - 5 har bedt om ordet i denne sammenhæng.

Og her vil bestyrelsen naturligvis svare på spørgsmål samt give udtryk for vores holdning.

Men generelt set er det jo sådan at når indre stridigheder tager overhånd og præger det daglige sociale samvær i hytten, skabes der ingen vindere - kun en taber - og det er vores allesammens Fiskerhytte. Så vi præciserer lige for god ordens skyld:

Fiskerhytten er en social forening, der fungerer som en fælles dagligstue, hvor alle har lige ret til at være - der er ingen der skal føle sig dårligt behandlet - og der er ingen der skal chikaneres pga. uenigheder eller forskellige holdninger.

I al sin enkelhed handler det om at overholde de få uskrevne regler, som altid har været gældende i Hytten:

Man hilser på folk når der kommes og gå’s.  

Man udviser pli/takt og tone: Altså opfører sig ordent-ligt og taler pænt til hinanden.                     

Sværere er det ikke.

Og så er det jo sådan at langt de fleste medlemmer - 364 dage om året kommer for at hygge sig, slappe af, få en øl, en pot billard eller bare en go’ sludder.

Men den sidste dag - Generalforsamlingsdag - be’r bestyrelsen alle medlemmer om at slå et slag for Hytten, således at den gode stemning kan vende tilbage.

Bestyrelsen vil i forlængelse af dette punkt og som en naturlig følge af denne beretning - appellere til GF om at “Borgfreden” bliver sænket over Fiskerhytten.

Og så vil jeg give ordet til Stinne som vil komme med et par afsluttende bemærkninger til Bestyrelsens beretning:”

Stinne:
Afslutningsvis må vi nævne, at der er kommet en stævning af Fiskerhytten fra Roskilde Ret i anledning af referatet 25.8.21 på hjemmesiden - pga. navne i referatet.

Bestyrelsen mener ikke, efter at have konsulteret en advokat og en jurist, at der er gjort noget forkert.

Men vi vil i “Borgfredens” navn række hånden frem og på hjemmesiden slette den del af referatet fra 25.8., som omhandler klager med navns nævnelse og i stedet henvise til det referat, som forefindes i Hytten.

Det vil ske hurtigst muligt.

Og så håber vi, at stævningen trækkes tilbage.

I modsat fald må vi konstatere, at der kan påløbe udgifter til advokathjælp i forbindelse med stævningen.

Borgfred er i øvrigt et gammelt middelalderbegreb, som man tyede til, når indre uroligheder truede “Riget” – og det indebar, at men begravede alle uoverensstemmelser med det samme – og gav håndslag på at overholde freden.

Med disse ord, håber bestyrelsen, at vi nu kan se frem mod rolige tider samt det hyggelige samvær, som altid har været kendetegnet for Fiskerhytten.”

Efterfølgende havde 5 medlemmer bedt om ordet og der udspandt der sig en heftig debat vedr. brug af Salonen som ventesal - samt årsagen til 3 bestyrelsesmedlemmers afgang i utide.

Alle kom til orde - og fik givet udtryk for deres holdninger.

Generalforsamlingen tilsluttede sig efterfølgende Bestyrelsens beretning incl. etablering af Borgfred.

Pkt. 3
Regnskabs fremlæggelse: Godkendt.

Pkt. 4
Indkomne forslag:

Generalforsamlingen tiltrådte Bestyrelsens forslag vedr. behandling af klager (se allerede fremsendte bilag ).

Generalforsamlingen tiltrådte Bestyrelsens forslag vedr.  ny rengøringsmodel (se allerede fremsendte bilag ).

Pkt. 5
Valg af bestyrelse:

Formand:  Efter kampvalg ml. Ole og Frank - blev Frank valgt med stemmetallene: 22 - 39.

Kasserer:  Johnny Jarndorf.

Bestyrelsesmedlemmer: Stinne Larsen - Dan Ingemann - Camilla Falk-Kofod.

Suppleanter: Brita Madsen - Finn Lynge Møller/ølmand.

Pkt. 6
Valg af bilagskontrollanter:

Anitta Holde - Joan Hammeken.

Pkt. 7
Fastsættelse af medlemsindskud samt næste års kontingent: Indskud fastsat til kr. 0,00.  Kontingentet hæves til kr. 500,00 pga. den nye rengøringsordning.

Pkt. 8
Evt.:

Brita Madsen gav tilsagn om at være tovholder på det nye rengøringsprojekt - som kører som prøveordning fra 1/1-22 frem til GF marts 2023 - hvor der vil blive evalueret. Interesserede kan henvende sig til Brita.

Megen ros til Dirigenten for et vel ledet møde.
 

Ref: Anitta H.     Dir.: Johnny J.      Formand: Frank J.